11 februari 2022 

Diversiteit als scheppingsgeschenk

Opinie

Toegespitst: Diversiteit als schitterend scheppingsgeschenk

Nogal wat woorden en begrippen worden ontdaan van hun oorspronkelijke betekenis en krijgen een andere ...

Veel bedrijven en instellingen vinden diversiteit en inclusie op de op de werkvloer belangrijk. Ook de Bijbel geeft ons zicht op wat diversiteit is.

De kranten schrijven er geregeld over: diversiteit en inclusie. In de moderne maatschappij zijn het woorden die de laatste jaren steeds meer klinken. Gewezen wordt dan op het feit dat het belangrijk is dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Iedereen is gelijk. Iedereen hoort erbij.

De Bijbel laat ons zien dat God met ieder mens een unieke persoon met zijn of haar eigen persoonlijkheid heeft geschapen. God zelf legt deze diversiteit in de schepping. Geen twee boombladeren van een boom zijn gelijk, geen twee dieren zien er hetzelfde uit. Maar de mens, het pronkjuweel van de Gods goede schepping, geschapen met een ziel voor de eeuwigheid, is evenzeer volstrekt uniek. Geschapen om Hem te dienen.

Het Bijbelboek Openbaring geeft ons, in beeldrijke taal, een zicht op de komende dingen. Bij Gods troon een schare niemand tellen kan, uit alle tijden, geslachten en volken. Zoveel verschillen, een heerlijk uitzicht: Hij die op de troon zit, Heere is Zijn Naam!

Bijbelgedeelte

Lees verder

11 Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe.
12 Ik heb gemerkt dat er niets beters voor henlieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven;
13 Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods.
14 Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn; er is niet toe te doen, noch is er af te doen; en God doet dat opdat men vreze voor Zijn aangezicht.
15 Hetgeen dat geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is alrede geweest; en God zoekt het weggedrevene.

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Gittith.
2 O HEERE, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, Die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.
3 Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest om Uwer tegenpartijen wil; om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.
4 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt:
5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?
6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?
7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet:
8 Schapen en ossen, die alle; ook mede de dieren des velds,
9 Het gevogelte des hemels en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeën doorwandelt.
10 O HEERE, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!

Ps. 8:1 en 4

Psalm 8: 1 en 4

HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen!
Gij, die den glans van Uwe majesteit
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid.


Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt!

In gesprek
1. Vraag

Wat is de huidige betekenis van diversiteit? Wat zegt de Bijbel over diversiteit? Lees Efeze 5 vanaf vers 22.

2. Vraag

In kanttekening 17 bij de woorden ‘ieder ding’ van vers 11 staat: “Te weten, God; die maakte alle dingen alzo, dat het schoon en fraai is en alles ter bekwamer tijd geschiedt, alhoewel bij de mensen grote veranderingen vallen.”
Wat zouden de kanttekenaren met die laatste zin bedoelen?

3. Vraag

Hoe dien jij je als christen verhouden tot woorden als ‘diversiteit en inclusie’ die nu in het publieke debat veel gebruikt worden?

4. Stelling

Diversiteit én je naaste liefhebben als jezelf passen naadloos bij elkaar.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid