1 december 2021 

De wind waait

Binnenland

Woensdag code geel om zware windstoten

In het Waddengebied is woensdagmiddag code geel van kracht, meldt het KNMI. Volgens het weerinstituut ...

Het is al enkele dagen onstuimig weer. Woensdag was zelfs code geel van kracht in gedeeltes van Nederland. De Bijbel spreekt ook over wind. De Heere Jezus vergelijk wind met de wedergeboorte.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Johannes 3: 4-8

4 Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.
7 Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
8 De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk die uit den Geest geboren is.

Ps. 29:5

's HEEREN stem ontbloot het woud;
Maar hij, die op God vertrouwt,
Buigt zich veilig, Hem ter eer,
Juichend in Zijn tempel neer.
't Is de HEER, Wiens wenk de stromen,
In hun woede kon betomen;
Die, in macht nooit af te meten,
Eeuwig is ten troon gezeten.

In gesprek
1. Vraag

In Johannes 3 gaat het over de wedergeboorte. Wat is dat: wedergeboorte? Probeer eens een aantal kenmerken op te noemen? (D.L. hfdst 3/4, par. 11)

2. Vraag

Het werk van de Heilige Geest wordt vergeleken met het blazen van de wind. Wat zijn de overeenkomsten tussen beide zaken?

3. Vraag

Nicodemus zegt meerdere keren dat hij het onderwijs van de Heere Jezus moeilijk vindt. Hoe is dat bij jou?

4. Stelling

God bepaalt hoe de wind waait. Hij bepaalt ook in Wie de wind van Zijn Geest waait. Ik kan niets anders doen dan daarop wachten. 

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

De wind waait!

God houdt bijzonder contact met de mensen die naar Zijn Beeld geschapen zijn. Zie maar in Genesis bij Adam en Eva. ‘En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags’. Jammer genoeg hadden ze zojuist gezondigd, want er staat dat ze zich voor God verstopten. Ze hoorden dus dat God er aan kwam aan het geluid van de wind. God zoekt zondaren op!

De geboorte van nieuw geestelijk leven in een dood mensenhart is in Ezechiël 37:9-10 dan ook beschreven als het blazen van de Geest over een dal vol dorre dode botten; ‘blaas in deze gedoden’ en ‘zij werden levend’. Het is dan een nieuwe geboorte of ‘wedergeboorte’. Een skelet met vel en organen wordt dán pas levend!
Bij een storm worden dode takken uit de bomen geblazen. Zo gaan door het blazen van de Heilige Geest verkeerde zondige dingen nagelaten worden (bekering).
Een klein vuurtje wordt bijv. aangeblazen met een blaasbalg. Zo blaast de Heilige Geest het vuur van Gods liefde in ons hart steeds hoger en hoger. Zó worden ook wij vurig van geest om God te dienen. Wij gaan dan willen wat God wil en vragen: “Wat wilt U dat ik doen zal?”.
Een gesloten stenen hart wordt geopend, zacht en levend. En het allerbelangrijkste is dat er liefde tot God en de Zaligmaker Jezus in ons hary komt.

Gelukkig dat deze ‘wind’ ook in onze kerken en scholen waait!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid