7 april 2022 

De waarheid spreken

Politiek

Mondkapjes kunnen fluctueren in waarde, de waarheid is en blijft een deugd

Partijen in de Tweede Kamer vinden het verstandig dat minister Hugo de Jonge donderdag deelneemt aan e...

Donderdag debatteert de Kamer over de omstreden mondkapjesdeal van De Jonge. Kernvraag is of de minister de waarheid heeft gesproken.

Bijbelgedeelte

Lees verder

15 Toen zeide hij tot Balak: Blijf hier staan bij uw brandoffer, en ik zal Hem aldaar ontmoeten.
16 Als de HEERE Bíleam ontmoet was, zo legde Hij het woord in zijn mond, en Hij zeide: Keer weder tot Balak en spreek alzo.
17 Toen hij tot hem kwam, zie, zo stond hij bij zijn brandoffer en de vorsten der Moabieten bij hem. Balak nu zeide tot hem: Wat heeft de HEERE gesproken?
18 Toen hief hij zijn spreuk op en zeide: Sta op, Balak, en hoor; neig uw oren tot mij, gij zoon van Zippor.
19 God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken?

1 DOE mij recht, o God, en twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van den man des bedrogs en des onrechts.
2 Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?
3 Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid en tot Uw woningen;
4 En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!
5 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.

Ps. 43:3

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

In gesprek
1. Vraag

Spreek jij áltijd de waarheid? Waarom wel of niet?

2. Vraag

God is geen man, dat Hij liegen zou, profeteert Bileam. Wat zegt dit over Wie God is? (Johannes 14:6)

3. Vraag

De Heidelberger Catechismus spreekt in zondag 43 ook over de waarheid. Wat is de diepste reden dat een leugen niet bij een christen past?

En wat moet een christen juist wel doen?

4. Stelling

Af en toe een leugentje om bestwil kan niet zo'n kwaad. Dat doet iedereen toch weleens?!

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

De waarheid spreken.

Niet alleen politici, maar ook wij zijn verantwoordelijk voor wat wij zeggen en/of beloven. Vandaar dat de dichter van Psalm 141 aan God vraagt om een ‘wacht voor zijn lippen’. Doe geen beloften die je niet waar kunt maken. Wanneer je als politicus, maar ook als je persoonlijk iets beloofd, moet je dat nakomen! Anders ben je een leugenaar!
In het dagelijks leven kun je niets beginnen met een leugenachtig persoon. Geen samenwerking is mogelijk omdat deze niet te vertrouwen is!

Wat te denken van Rusland? “Wij weten van niets!”, “Wij hebben MH17 niet neergehaald”, “Wij hebben die mensen niet vermoord” etc. etc… Er is niet mee te werken!

Vandaar het goddelijke verbod op de leugen!

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid