13 oktober 2021 

De Belastingdienst vergeven

Binnenland

„Ik worstel dagelijks om de Belastingdienst te vergeven”

De Belastingdienst vergeven. Gedupeerde ouder Derya Selvi (44) uit Almere dacht dat ze dat kon. Tien m...

De Belastingdienst vergeven. Gedupeerde ouder Derya Selvi (44) uit Almere dacht dat ze dat kon. Tien maanden nadat ze publiekelijk vergeving uitsprak, komt ze ervan terug. Het blijft voor haar een dagelijks gevecht.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Efeze 4: 28-32

29 Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien die ze horen.
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.
31 Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid.
32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.

Ps. 130:2

Zo Gij in 't recht wilt treden,
O HEER, en gadeslaan
Onz' ongerechtigheden,
Ach, wie zal dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;
Dies wordt Gij, HEER, met beving,
Recht kinderlijk gevreesd.

In gesprek
1. Vraag

Derya Selvi zat door de toeslagenaffaire jarenlang in de schulden. Ze zegt in het RD-artikel dat ze het moeilijk vindt de Belastingdienst te vergeven

Wat is vergeven eigenlijk? Hoe zou je dat in je eigen woorden uitleggen?

2. Vraag

Vergeven is de opdracht van elke christen. In Efeze 4 geeft Paulus aan waarom dat zo is. Wat is de reden?

3. Vraag

Als mens is het vaak moeilijk om te vergeven. Waarom zou dat zo zijn? En wat kun je van het voorbeeld van Christus leren? (Lukas 23:34)

4. Stelling

Wat iemand ook doet, je moet hem altijd vergeven.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Vergeven. Ja of nee?

En Jezus zeide: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”.

Een gebed om te leren. “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.”. Dat gebed geeft aan dat we beseffen zélf vergeving van God nodig te hebben. Maar het heeft ook direct de opdracht in zich om elkaar te vergeven. De dagelijkse praktijk leert ons dat dít gebed écht nodig is.

Wat doen wij mensen elkaar (maar ook God) vaak pijn en verdriet aan. Ons egoïstisch hart is van nature zó ik-gericht, dat we over ‘lijken’ gaan om onze zin maar door te drijven en ons gelijk te krijgen. Het is Gods genade als het anders is. In Rom. 3:10-18 staat het verschrikkelijke van ons mensenhart zwart op wit…

Om het leven dragelijk te houden is er gelukkig ‘algemene genade’. En door beschaving en opvoeding leren we ‘sorry’ of ‘vergeef mij a.u.b.’ uit te spreken richting de ander.  Als we bemerken iets fouts te hebben gedaan of gezegd kunnen we het daarmee weer goed maken.
Door vergeving te vragen leggen we de schuld (als een zware steen) in de handen van de beledigde partij. Deze kan die ‘steen’ uit handen laten vallen door te vergeven. Die ‘steen’ verdwijnt dan in een ‘zee van eeuwige vergetelheid’.
Ps.103… ‘zo ver het West verwijderd is van ’t Oosten’….

Echt vergeving schenken werkt dan ook bevrijdend. Vergeven? Ja dus!

Overige dagopeningen

1 december 2021 

De wind waait

29 november 2021 

Licht in een duistere tijd

24 november 2021 

Kerken willen geen 2G-beleid

22 november 2021 

Lof voor Nunspeter die auto klemreed