14 maart 2022 

De bekering van Ninevé

Kerk & religie

Oorlog niet ver weg in preek Poolse voorganger in Krakau

Normaal komt de presbyteriaanse gemeente in Krakau samen in een gewoon pand. Zondag week ze uit naar e...

Jona preekt en zijn boodschap heeft een geweldige uitwerking: De inwoners van Ninevé tonen berouw én bekeren zich.

Het is maar 1 preek die Jona heeft gehouden in de grote stad Ninevé. De uitwerking is er onmiddellijk en vol overtuiging. We lezen dat zelfs de koning in zak en as gaat, de tekenen van zwaar verdriet, van rouw en berouw. Als een echte koning gaat het volk voor. Hij laat een dag van vasten en bidden uitroepen. Het volk gehoorzaamt.

Het effect van de preek van Jona is een voorbeeld. Jezus zelf noemt de Ninevieten in Mattheüs als toonbeelden van bekering. Maar raken indringende woorden van een predikant, ouderling, ouder, docent, JV-leider jou en mij ook? Weet dat op berouw altijd vergeving mogelijk is.

Bijbelgedeelte

Lees verder

6 Want dit woord geraakte tot den koning van Ninevé, en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich; en hij bedekte zich met een zak, en zat neder in de as.
7 En hij liet uitroepen, en men sprak te Ninevé uit bevel des konings en zijner groten, zeggende: Laat mens noch beest, rund noch schaap ietwat smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken.
8 Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterkelijk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld dat in hun handen is.
9 Wie weet, God mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen.
10 En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het kwaad dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet.

12 Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklage.
13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.
14 Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE uw God.
15 Blaast de bazuin te Sion; heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.
16 Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer.
17 Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE, en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God?

Ps. 86:3

HEER, door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER, neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk, naar Uw goedgunstigheên,
Op de stem van mijn gebeên.

In gesprek
1. Vraag

De koning van Ninevé doet zijn koninklijk kleed uit “en hij bedekte zich met een zak, en zat neder in de as.”
Waarom doet de koning dat?

2. Vraag

In het Bijbelgedeelte zijn meer tekenen van boete en berouw te vinden. Welke zijn dat?

3. Vraag

Leg uit hoe de bekering van de Ninevieten jou tot troost kan zijn.

4. Vraag

Citaat uit het artikel: “De gemeente staat tot de preek begint. Achtereenvolgens belijdt ze gezamenlijk hardop schuld en verzekert de voorganger degenen met „oprecht berouw” ervan dat Christus voor hun zonden betaald heeft aan het kruis. „Amen”, antwoorden de ruim zestig aanwezigen.

Leg in je eigen woorden uit hoe „oprecht berouw” er volgens jou uitziet en wat dat voor gevolgen heeft.

5. Vraag

In de 95 stellingen van Maarten Luther komt 7 keer het thema “berouw” aan bod. Stelling 36: Iedere christen die oprecht berouw over zijn zonden gevoelt, heeft volledige vergeving van straf en schuld, die hem ook zonder aflaatbrieven toekomt.

Wat wil Luther jou met deze stelling duidelijk maken?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid