2 mei 2020 

Niet bezorgd over je haar

Bedrijf en corona

Veel vraag naar stiekeme knipbeurt

Na een week vol verwarring sloot kapper Arie de Raad (50) uit Sliedrecht op 24 maart de deuren van zij...

Kapper Arie de Raad uit Sliedrecht moest zijn bedrijf sluiten in verband met corona. Hij zegt in het interview dat hij hoopt dat de coronacrisis mensen aan het denken zet: „Niet één haar van ons kan zonder Zijn wil van ons hoofd vallen. Dat geeft ook troost.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Mattheus 10:24-30

24. De discipel is niet boven den meester, noch de dienstknecht boven zijn heer.

25. Hetzij den discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!

26. Vreest dan hen niet; want er is niets bedekt hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen hetwelk niet zal geweten worden.

27. Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegthet in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken.

28. En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veelmeer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

29. Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.

30. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.

Ps. 91:1

Hij, die op Gods bescherming wacht,

Wordt door den hoogsten Ko-ning

Beveiligd in den duist'ren nacht,
Beschaduwd in Gods wo-ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.

In gesprek
1. Haar

De Bijbel en de belijdenis spreken regelmatig over haar. Volgens Wikipedia groeien er tussen de 85.000 en 150.000 haren op de menselijke schedel. Wat is de betekenis van Matth. 10:30 en de zin uit HC 1 over het haar?

2. De Bijbel over haardracht

In de Bijbel gaat het regelmatig over haar. Denk aan Simson, Absalom en de Maria die Jezus voeten waste. Kunnen we iets leren uit de Bijbel over haar?

3. Sparen

Kapper De Raad wilde zijn winkel weer openen. Maar zorgen om het voortbestaan van zijn bedrijf had hij niet. Vooralsnog leeft hij van een vele jaren opgebouwde buffer. „Ik heb geleerd om geld opzij te zetten voor onvoorziene omstandigheden. Maar anderzijds teer je wel snel in. Dat is jammer, omdat je reserves ook bedoeld zijn voor later.” Wat kunnen we leren van zijn bedrijfsvoering? Wat zegt de Bijbel over sparen?

4. Zorg voor het uiterlijk

Lees Mattheus 5:31-33: Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: “Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Wat leer je hiervan voor de zorg voor je uiterlijk?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid