1 maart 2022 

Crisis!

Buitenland

Crisis tussen Oost en West komt steeds meer op scherp te staan

De ontwikkelingen in de strijd tussen Rusland en Oekraïne gaan ongekend snel. Terwijl het Westen langz...

Afgelopen dagen stonden in het teken van oorlog. En de spanningen tussen Rusland en Oekraïne lopen met de dag verder op. Poetin dreigt met de inzet van kernwapens. Waar vind je nog veiligheid?

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 DIE in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; mijn God, op Welken ik vertrouw.

3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.

4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.

5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl die des daags vliegt,

6 Voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op den middag verwoest.

7 Aan uw zijde zullen er duizend vallen, en tienduizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.

8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.

9 Want Gij, HEERE, zijt mijn Toevlucht. Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;

10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plaag zal uw tent naderen.

11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.

13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.

14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.

15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn; Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken.

16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Ps. 91:5

Ik steun op God, mijn toeverlaat,
Dies heb ik niets te vre - zen.
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig we - zen;
Hij zal Zijn engelen gebiên,
Dat z' u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoud'nis strijden.

In gesprek
1. Vraag

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne loopt op. Wat voor gevoel roept de situatie bij jou op? Angst? Mededogen? Boosheid?

2. Vraag

In Oekraïne en Rusland is het onveilig. In Psalm 91 gaat het over wie wel veilig is. Wanneer ben je veilig, volgens de dichter? Leg eens in je eigen woorden uit wat er in vers 1 en vers 9 staat.

3. Vraag

De mensen die de Heere toch hun toevlucht hebben, hoeven niet bang te zijn, staat in psalm 91. Betekent dit dat kinderen van God zelfs in oorlogstijd geen angst kennen?

4. Vraag

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne spoort mij aan om mijn veiligheid bij de Heere te zoeken.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid