9 december 2020 

Bloed, tijd en talent doneren

Binnenland

Bloed, tijd en talent doneren

Drie donateurs vertellen over cadeaus voor anderen die niet direct geld kosten, maar bloed, tijd en ta...

In de donkerste maand van het jaar denken we aan de komst van het grootste Geschenk ooit: het Licht van de wereld. Die Gift van de Vader is door mensen niet te evenaren, hoeveel cadeaus we elkaar in december ook schenken. Dat neemt niet weg dat het goed is om iets over te hebben voor een naaste. Wat doe jij voor de ander?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Mattheus 25:35-46

35 Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd.
36 Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven?
38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed?
39 En wanneer hebben wij U krank gezien of in de gevangenis en zijn tot U gekomen?
40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen die ter linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
42 Want Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
43 Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt en gij hebt Mij niet gekleed; krank en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht.
44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Ps. 112:3

Wel hem, die steeds zich zal erbarmen,
Die van het zijne leent den armen;
Hij schikt naar 't recht zijn huisbelangen;
Nooit zal hij wank'len in zijn gangen;
Zijn naam, beroemd door zijn bedrijven,
Zal eeuwig in gedacht'nis blijven.

In gesprek
1. Vraag

Noem eens iets op wat jij afgelopen week voor de ander hebt gedaan.

2. Vraag

Is het doen van vrijwilligerswerk een Bijbelse plicht? Onderbouw je argumenten eens met teksten uit de Bijbel. Betrek bijvoorbeeld de brief van Jacobus er eens bij.

3. Vraag

"Als kerk doen we onszelf tekort als we alleen maar naar binnen kijken", zeggen Gert-Jan en Karianne Veerman in het RD-artikel. Wat zouden ze daarmee bedoelen?

4. Vraag

In Mattheüs 25:31-46 wordt gesproken over het laatste oordeel. In dit Bijbelgedeelte ligt de nadruk op het goeddoen aan de ander, op concrete daden van mededeelzaamheid, gastvrijheid, zorgzaamheid en betrokkenheid. Waarom zijn die daden volgens dit tekstgedeelte zo belangrijk?

5. Stelling

Ik geef liever geld dan tijd aan anderen.

Toelichting
- auteur Jasper Otte -

Bloed, tijd en talent doneren.

Een ander helpen en bijstaan is het algehele doel van de tweede tafel van de 10-geboden. God liefhebben is verticaal, maar goed zorgen voor onze naaste in nood is horizontale liefde. De twee stenen tafels, die Mozes van de berg meebracht, moeten volbracht worden.

Vandaag gaat het dus over de tweede tafel. Gods goede zorg voor Zijn schepping, óók ná de zondeval, blijkt uit de opdracht die wij hebben om voor onze naaste te zorgen. Jezus noemt dan ook allemaal zaken die op aarde voorkomen. Hieruit blijkt dat we buiten het paradijs leven. Honger, dorst, naaktheid, vreemdeling, ziekte, gevangene zijn allemaal zaken die terug te leiden zijn tot de zonde. Het gaat dan om buitensporige honger, dorst etc. etc. Want het is normaal dat je eten, drinken, kleren en sociale aandacht nodig hebt om te leven.

Wanneer jij dat lijden in jouw omgeving ziet, ver weg of dichtbij, dan heb je de opdracht om te helpen. Hoe gering het soms ook wel lijkt, iedere druppel telt mee om het lijden van anderen te verlichten. Oók al lijkt de nood in 2020 op een grote bloedhete plaat…, waar geen beginnen aan is…, gooi jouw druppeltje er gerust op!

Want zo zegt Jezus: “voor zoveel gij dit een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan”. Met een ander mens in nood te helpen, help je dus Hém. God wil mensen gebruiken in Zijn dienst. Hij kan een engel sturen, maar in plaats daarvan wil Hij jou gebruiken!

Mensen die dat allemaal bewust NIET gedaan hebben, zullen veroordeelt en naar de hel gestuurd worden. Het NIET goed doen is dus de reden dat zij gestraft worden.

Jij mag later bloed, geld en tijd doneren, zelfs ná je leven organen. Op dat moment heb daar toch niks meer aan…

Het compleet ‘volbrengen’ van de tweede tafel van de wet is ook nog eens door God Zelf gedaan. Jezus riep het uit: Het is VOLBRACHT!

Daarom heb ik Hem nodig! En jij?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid