9 februari 2022 

Bidt en zoekt

Kerk & religie

„Rust is geschenk dat we niet onuitgepakt mogen laten”

Rustmomenten zijn „een geschenk, dat we niet onuitgepakt mogen laten.” Voor alle dingen gaat het daari...

Bidden en zoeken horen bij elkaar, leert Jezus ons. Hoeveel tijd en inspanning hebben wij er voor over om dagelijks te bidden en te zoeken?

Bidden is het aangewezen middel om te krijgen wat wij nodig hebben, zegt Bijbeluitlegger Matthew Henry. Hij voegt daaraan toe dat wij bij het bidden daadwerkelijk moeten zoeken. “Wij moeten, in het gebruik van de aangewezen middelen, zoeken naar hetgeen waar wij om bidden, ander verzoeken wij God.”

De combinatie van bidden en zoeken hoort dus bij elkaar. Het is voor een christen een opdracht, een taak, maar ook een genoegen als het goed is om dat dagelijks in de praktijk te brengen. Het mag best iets van ons vragen, stelt. Ds. W. Silfhout: “Je moet er moeite voor doen. Zoals je traint voor je lichaam, kun je ook trainen voor je ziel. Een voortdurend jezelf onderdompelen in de Bijbel zal niet alleen onze Bijbelkennis vergroten, maar ons ook meer weerbaar maken ten opzichte van de seculiere samenleving. Je mag gerust zeggen dat het uur waarop iemand bij je op bezoek wil komen niet past, omdat je die tijd als stille tijd voor jezelf in je agenda hebt gereserveerd.”

Nogmaals Henry: “Als de deur niet geopend wordt op het eerste kloppen (bidden), volhardt dan in het gebed. Het is een belediging voor een vriend om aan zijn deur te kloppen en dan weg te gaan.”

Bijbelgedeelte

Lees verder

7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
8 Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
9 Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?
10 En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven?
11 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen die ze van Hem bidden.
12 Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de Wet en de Profeten.

1 Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid.
2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;
3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.
4 Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk.
5 En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
6 Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen en nedergeworpen wordt.
7 Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den Heere.

Ps. 81:12

Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig.

In gesprek
1. Vraag

In vers 7 staan drie beloften van Gods welwillendheid. Welke zijn dat?

2. Vraag

Waarom gebruikt de Heere Jezus in vers 9-11 het voorbeeld van een ouder die voor zijn kind zorgt? Wat is het verband met vers 7 en 8?

3. Vraag

Bidden en zoeken is een opdracht van God aan ons. Hoe zeker is het dat jouw ‘zoeken’ gevolgd wordt door ‘vinden’?

4. Vraag

In de Heidelbergse Catechismus lezen we:
Vraag: Waarom is het gebed den Christenen van node?
Antwoord: ”Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.
Noem in eigen woorden 3 redenen waarom wij bidden.

5. Vraag

Citaat uit het artikel: “Het lezen van een gedeelte van Gods Woord, het overdenken hiervan, en het in gebed neerleggen van al onze zonden, zorgen en vreugden, vereisen zeker de nodige tijd en oefening.”
Hoe doe jij dit concreet?

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid