10 maart 2022 

Bidden in de schuilkelder

Opinie

Ook in Oekraïense schuilkelder is het biddag

Het lijkt geen moeilijke vraag, waar je om moet bidden als je land aangevallen wordt en in brand staat...

Ontroerend is de video die sinds anderhalve week circuleert, waarin Oekraïense kinderen, jongeren en volwassenen Psalm 31 lezen, vers voor vers, vanuit een schuilkelder, een souterrain vol verwarmingsbuizen, een park of een garage. Hoe heb jij gisteren biddag gehouden?

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 EEN psalm van David, voor den opperzangmeester.

2 Op U, o HEERE, betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid.

3 Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk, wees mij tot een sterken Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden.

4 Want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burcht; leid mij dan, en voer mij, om Uws Naams wil.

5 Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben, want Gij zijt mijn Sterkte.

6 In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij God der waarheid.

7 Ik haat degenen die op valse ijdelheden acht nemen; en ik betrouw op den HEERE.

8 Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid, omdat Gij mijn ellende hebt aangezien, en mijn ziel in benauwdheden gekend,

9 En mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands; Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte.

10 Zijt mij genadig, HEERE, want mij is bange; van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik.
11 Want mijn leven is verteerd van droefenis, en mijn jaren van zuchten; mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid, en mijn beenderen zijn doorknaagd.
12 Vanwege al mijn wederpartijders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een smaad geworden, en mijn bekenden tot een schrik; die mij op de straat zien, vlieden van mij weg.
13 Ik ben uit het hart vergeten als een dode; ik ben geworden als een bedorven vat.
14 Want ik hoorde de naspraak van velen; vrees is van rondom, dewijl zij tezamen tegen mij raadslaan; zij denken mijn ziel te nemen.
15 Maar ik vertrouw op U, o HEERE; ik zeg: Gij zijt mijn God.
16 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers.
17 Laat Uw aangezicht over Uw knecht lichten; verlos mij door Uw goedertierenheid.
18 HEERE, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep U aan; laat de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf.
19 Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen den rechtvaardige, in hoogmoed en verachting.
20 O, hoe groot is Uw goed, dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen; dat Gij gewrocht hebt voor degenen die op U betrouwen, in de tegenwoordigheid der mensenkinderen!
21 Gij verbergt hen in het verborgene Uws aangezichts voor de hoogmoedigheden des mans; Gij versteekt hen in een hut voor den twist der tongen.
22 Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft Zijn goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als in een vaste stad.
23 Ik zeide wel in mijn haasten: Ik ben afgesneden van voor Uw ogen; dan nog hoordet Gij de stem mijner smekingen als ik tot U riep.
24 Hebt den HEERE lief, gij al Zijn gunstgenoten; want de HEERE behoedt de gelovigen, en vergeldt overvloediglijk dengene die hoogmoed bedrijft.25 Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken, allen gij die op den HEERE hoopt.

Ps. 31:1

Op U betrouw ik, HEER der heren,
Op U, gelijk 't betaamt;
Ai, laat mij nooit, beschaamd,
Van Uwen troon teruggekeren;
Help mij, op mijn gebeden,
Door Uw gerechtigheden.

In gesprek
1. Vraag

Vers voor vers lezen kinderen, jongeren en volwassen vanuit de schuilkelders in Oekraïne Psalm 31 (video is te raadplegen via de link in het RD-artikel). 

Waarom is in hun situatie Psalm 31 zo passend?

2. Vraag

In psalm 31 smeekt de dichter om genade en klaagt hij over zijn ongerechtigheid, hun zonde en de straf die daarop volgt. Heb jij dat gisteren op biddag ook gedaan?

3. Vraag

De dichter roept het uit in Psalm 31: "Maar ik vertrouw op U, o Heere, ik zeg: Gij zijt mijn God"(vers14) en "Op U, o HEERE, betrouw ik." (vers 2) Wat is dat: op de Heere vertrouwen en betrouwen?

4. Stelling

Eén biddag per jaar is voor mij veel te weinig.

Vul hier uw eigen inhoud in.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid