10 maart 2021 

Biddag na 1 jaar corona

Economie

Biddag na 1 jaar corona

Biddag voor gewas en arbeid, het klinkt zo vertrouwd. Maar dit jaar is alles anders. Hoe beleef je bid...

Gisteren was het biddag voor gewas en arbeid. Dit jaar was alles anders, ook de biddag. Wat vraagt, ook na de biddag, jouw gebed?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Psalm 50: 1-15

1.Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE spreekt, en roept de aarde, van den opgang der zon tot aan haar ondergang.
2 Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende.
3 Onze God zal komen en zal niet zwijgen; een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en rondom Hem zal het zeer stormen.
4 Hij zal roepen tot den hemel van boven, en tot de aarde, om Zijn volk te richten.
5 Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande.
6 En de hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter. Sela.
7 Hoor, Mijn volk, en Ik zal spreken; Israël, en Ik zal onder u betuigen; Ik, God, ben uw God.
8 Om uw offeranden zal Ik u niet straffen, want uw brandoffers zijn steeds vóór Mij.
9 Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien.
10 Want al het gedierte des wouds is Mijne, de beesten op duizend bergen.
11 Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij.
12 Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want Mijne is de wereld en haar volheid.
13 Zou Ik stierenvlees eten, of bokkenbloed drinken?
14 Offer Gode dank, en betaal den Allerhoogste uw geloften.
15 En roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.

Ps. 50:6

"Roept in den nood tot Mij, uw God en HEER,
Dan help Ik u, en gij geeft Gode d' eer".
Maar Zijne taal tot goddelozen luidt:
"Waarom toch spreekt gij Mijne wetten uit?
Wat roemt gij u als Mijn verbondelingen,
Daar g' u door woord noch straffen laat bedwingen?"

In gesprek
1. Vraag

Gisteren was het biddag. Heb jij dit jaar -net als de twee mensen die in het RD-artikel aan het woord komen- anders naar deze dag toegeleefd dan anders?

2. Vraag

Wat is bidden eigenlijk? Omschrijf eens in je eigen woorden. En waarom moeten we bidden? Betrek de Heidelbergse Catechismus, zondag 45, hier eens bij.

3. Vraag

In psalm 50:15 gaat het over bidden in een tijd van benauwdheid. In hoeverre hoeft de coronacrisis jouw gebedsleven veranderd? 

4. Stelling

Bidden en aanbidden zijn niet los van elkaar te zien.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Biddag na 1 jaar Corona.

Na een jaar gedeeltelijke of tijdelijke lockdown vanwege corona mogen we toch wéér een biddag hebben. Zeker, er is altijd reden om te bidden, maar dít jaar mogen we God wel in het bijzonder smeken om Zijn slaande hand met daarin het coronavirus uit genade terug te trekken.
Bidden is belijden van eigen onwaardigheid. Het strafwaardig en schuldig staan tegenover een hoge en heilige God. Zoals de zondaar achter in de tempel… of David in Psalm 32 en 51.
Bidden is ook onze afhankelijkheid aan God laten zien. Toon je lege handen en je lege hart aan Hem! Hongerigen wil Hij met GOEDEREN vervullen.
Bidden is vragen om Zijn bescherming tegen alles wat slecht, negatief en goddeloos is.
Ook vragen we om een zegen over dátgene wat we doen. Over ons naar school gaan. Over het gezaaide en het pootgoed in de tuin moet God óók Zijn groeikracht en zegen geven.
Soms krijgen we niet meteen waar we om vragen of bidden. God acht het dan beter om het helemaal niet of pas later te geven.
Bidden komt ook voor in de vorm van aanbidden en danken. Denk aan het rijtje van: Weest blij, Bidt zonder ophouden en Dankt God in alles. Thess.5:16-18.
Bidden is moeilijk, want wij willen alles zo graag zelf doen! We willen geen hulp van God. Toch staat Hij klaar om Zijn oor naar ons toe te neigen (Ps.116:1).
Om te bidden moeten we een rustig plekje in huis of in de natuur hebben. Mobieltje uit en alles wat kan afleiden vermijden. Oók, zo zei Luther, zijn onze gedachten net vogeltjes. Ze vliegen alle kanten op! Daarom is die stille plaats zo nodig om met God te praten.
Er is in de hemel gelukkig een biddende en dankende Hogepriester. Hij wil je graag helpen, óók bij het bidden.

Heb jij Hem daarbij ook zo nodig?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid