9 november 2020 

Beledigd!

Binnenland

Twee christenen over spotprenten

„De vrijheid die ik heb om al mijn hoop op Jezus Christus te vestigen, is dezelfde vrijheid als van ca...

"De vrijheid die ik heb om al mijn hoop op Jezus Christus te vestigen, is dezelfde vrijheid als van cabaretier Theo Maassen om –hoe pijnlijk dat ook voor me is– Christus te beledigen." Dat zei Gert-Jan Segers deze week naar aanleiding van de moord op Samuël Paty. Eens?

Bijbelgedeelte

Lees verder

Romeinen 12:9-21

9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.
10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een den ander voorgaande.
11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.
12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
14 Zegent hen die u vervolgen; zegent, en vervloekt niet.
15 Verblijdt u met de blijden, en weent met de wenenden.
16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.
17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.
19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wrake toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem; indien hem dorst, zo geef hem te drinken; want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.
21 Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.

Ps. 141:3

Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.

In gesprek
1. Vraag

Ben jij weleens bespot of beledigd om je geloof? Hoe voelde dat toen?

2. Vraag

Hoe moet je reageren als je geloof belachelijk wordt gemaakt? Betrek Romeinen 12 : 18 – 21 daar eens bij en lees ook Kolossenzen 4 vers 5 en 6.

3. Vraag

Elia bespotte de Baälpriesters toen het ze niet lukte om vuur uit de hemel te laten regenen en hun offer aan te steken. Zie 1 Kon. 18:27–30. Mag je af en toe de spot drijven met het geloof van een ander? Binnen welke grenzen?

4. Stelling

Cartoons over religieuze onderwerpen zouden verboden moeten worden.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Beledigen.

Onze tong…, Jakobus zegt in 3:8: “Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn (gif)”. Jakobus wijst vervolgens ook de bron aan van het gif. Het is namelijk aards, natuurlijk en duivels.
Een Albanees gezegde luidt: “De tong heeft weliswaar geen bot, maar breekt wél botten!”.
De tong is een zwaard, een vuur, een klein roer enz. enz.
Hieronder een paar woorden op google gevonden die passen bij ‘beledigd’; 1) Belasteren 2) Beschimpen 3) Blesseren 4) Grof vertellen 5) Honen 6) Iemand kwetsen in zijn eer 7) Iemands eer aanranden 8) Iemands goede naam aanranden 9) Krenken 10) Kwetsen 11) Kwetsen met woorden 12) Lasteren.
Waarom zouden wij iemand willen krenken? Iemand bewust zeer willen doen? Expres kwetsen? Dat kan toch nooit van onze goede God vandaan komen? Bovenstaande even geschreven om de VRIJHEID van MENINGSUITING in een bepaald licht te zetten.
Paulus geeft aan dat we zoveel mogelijk vrede moeten houden met alle mensen (18). Bewust kwetsen met een bepaalde cartoon gaan daar tegenin. Wraak moeten we bij God laten liggen. Oók moeten wij zoveel mogelijk goed doen aan onze tegenstanders. Bij honger, eten geven. Bij dorst, drinken geven en zodoende het vijandige en kwade overwinnen door het goede. Als we in discussie of debat gaan moeten onze woorden met zout besprenkt zijn.
Volgens Kol 4:5,6 zijn onze woorden dan ingegeven door de Heilige Geest. Deze woorden zijn dan nooit krenkend of beledigend, maar tot opbouw en steun van onze naaste.
Satire en ook cartoons kunnen op de lachspieren werken, maar als we vooraf weten dat de tegenpartij erdoor gekwetst wordt, dan handelen we niet meer naar de ‘aard der liefde’. Paulus zegt bijv. ook dat hij zelf een bepaald soort vlees niet meer zou eten als hij weet dat hij een ander er mee ergert. Dát is liefde! Zullen we dát najagen?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid