8 december 2021 

„Asielnoodopvang ondermaats”

Binnenland

"Asielopvang ondermaats"

Asielzoekers in noodopvanglocaties kampen met gebrek aan privacy, veiligheid en warmte. De leefomstand...

Al langere tijd zijn er problemen rond de opvang van asielzoekers. Deze mensen zitten dicht op elkaar gepakt. Ze hebben geen thuis.

Bijbelgedeelte

Lees verder

Johannes 14:2

1 UW hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben.
4 En waar Ik heen ga, weet gij, en den weg weet gij.
5 Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet waar Gij heen gaat, en hoe kunnen wij den weg weten?
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.

Ps. 27:3

Och, mocht ik, in die heilige gebouwen,
De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog,
Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen!
Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog.
Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt',
In ramp en nood versteken in Zijn hut;
Mij bergen in't verborgen van Zijn tent,
en op een rots verhogen uit d' ellend'.

In gesprek
1. Vraag

Veel asielzoekers hebben geen thuis, geen veilige plek; jij wel, als het goed is tenminste. Wat biedt een thuis jou? 

2. Vraag

De Heere Jezus heeft het in Johannes 14 ook over een thuis: over het huis van de Vader, waarin veel woningen zijn. Op welk huis doelt de Heere Jezus? Noem eens enkele kenmerken van dat huis.

3. Vraag

Voor wie is er plaats in dat Vaderhuis (vers 6)?

4. Vraag

Christus is heengegaan om plaats te bereiden, staat in vers 3. Hoe?

5. Vraag

Dat Christus wederkomt om Zijn volk tot Zich te nemen (vers 3) in het huis van Zijn Vader, is een grote troost voor mij.

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Huisvesting in asielopvang ondermaats.

De huisvesting van de asielzoekers is uiterst belabberd en om je weg te schamen. Geen privé, veel lawaai, tocht en kou, is wat wij in Nederland momenteel aan vluchtelingen bieden.
Gastvrijheid of zorg t.o.v. vreemdelingen wordt in Gods Woord heel serieus genomen. Het wordt bij het volk Israël erin gestampt! Deut.10:19 “Daarom zult gijlieden den vreemdeling liefhebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland”.
Bij gastvrijheid hoort niet alleen een maaltijd, maar óók het aanbieden van een plaats om te rusten of te overnachten. En mocht er ‘nood aan de man’ zijn, dan moet voor kortere of langere tijd naar huisvesting gezocht worden. Vluchtelingen voor oorlogsgeweld of hongersnood verdienen een veilig en warm huis. Medemenselijkheid is niet meer dan normaal!

God, die weet heeft van ons egoïstische hart, heeft niet voor niets gastvrijheid in de wet opgenomen. Vluchtelingen, ellendige (uitlandige) mensen zijn wij in feite allemaal. Weggevlucht bij God vandaan. En nú vanwege onze zonden moeten wij allemaal op zoek naar een veilige plaats.
In Johannes 14 geeft Jezus aan wáár die veilige plaats is nl. in de hemel in het Vaderhart van God. Terug van waar we kwamen…

“O sinner, come home!”. ( https://www.youtube.com/watch?v=eUgE0KEfYng )

Jezus geeft óók de weg aan waarlangs we moeten gaan om daar veilig te komen. Hij is nl. de Weg! In Lukas 15 :20 lezen we dat de Vader op de uitkijk staat! Er wacht een warme, veilige herberg, een thuis voor allen die door Christus tot Hem gaan!

Oók op zoek naar toekomstige Huisvesting?

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid