8 maart 2022 

Aandacht voor schepping is geen luxe

Opinie

Aandacht voor schepping is geen luxe

Een week extra aandacht voor de schepping. Is dat niet wat wrang als tegelijkertijd een oorlog door he...

Deze week voor Biddag is de week van de Schepping.Is dat niet wat wrang als tegelijkertijd een oorlog door het midden van Europa raast? Wie maakt zich druk over een kwetsbaar plantje of het uitsterven van een klein insect als er bommen vallen in de Oekraïne en de wereld zich met ingehouden adem afvraagt of Poetin een kernwapen gaat gebruiken?

Bijbelgedeelte

Lees verder

1 SIMEON PETRUS, een dienstknecht en apostel van JEZUS CHRISTUS, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker Jezus Christus:

2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onzen Heere;

3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

5 En gij tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,

6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid,

7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen.

8 Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.

1 EEN psalm van David.
De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen.

2 Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze gevestigd op de rivieren.

3 Wie zal klimmen op den berg des HEEREN? En wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid?

4 Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert.

5 Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.

6 Dat is het geslacht dergenen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken, dat is Jakob. Sela.

7 Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga.

8 Wie is de Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig; de HEERE, geweldig in den strijd.

9 Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga.

10 Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE der heirscharen, Die is de Koning der ere. Sela.


Ps. 24:1

Al d' aard' en alles wat zij geeft,
Met al wat zich beweegt en leeft,
Zijn 't wettig eigendom des HEEREN.
Hij heeft z', in haren ochtendstond,
Op ongemeten zeên gegrond,
Doorsneden met rivier en meren.

In gesprek
1. Vraag

"De Week van de Schepping is bedoeld om tot bezinning te komen. Hoe gaan we als mensheid om met de natuur? En dichter bij huis: Hoe gaan we er individueel mee om? Dat zijn vragen waarop een eerlijk antwoord gegeven moet worden", staat in het RD-commentaar. 

Ga jij bewust om met de natuur/het milieu? Waarom wel of waarom niet?

2. Vraag

Terwijl in Oekraïne de oorlog woedt, is het deze week in ons land de Week van de Schepping. Zijn er nu geen belangrijker dingen dan extra aandacht voor de schepping, vraagt de schrijver van het RD-commentaar zich af. 

Wat zou jij hem voor antwoord geven op deze vraag?

3. Vraag

De apostel Petrus maant in het gelezen Bijbelgedeelte om bij het geloof deugd, kennis en matigheid te voegen. De schrijver van het RD-commentaar zegt daarover: "Dat is niet zomaar een wijze raad, maar een norm. Wanneer deze collectief zou worden nageleefd, zou de schepping op adem kunnen komen."

Leg eens in je eigen woorden uit wat dat is: deugd, kennis en matigheid.

4. Vraag

Hoe zou jij in deze Week van de Schepping de oproep tot matigheid concreet in de praktijk kunnen brengen? Noem eens drie praktische voorbeelden.

5. Stelling

Juist voor een christen weegt de verantwoordelijkheid om goed voor de schepping te zorgen extra zwaar. 

Toelichting
-auteur Jasper Otte-

Aandacht voor de schepping.

Hoe gaan wij persoonlijk om met de scheppingsopdracht? Bouw en bebouw de aarde. Zorg voor Gods mooie schepping! Het is een nog steeds geldende opdracht van God aan ons mensen.
Wij weten dat de mensen deze opdracht niet serieus nemen. De aarde wordt vervuild (plastic/microplastics/oceaan vol met plastic eilanden, mestoverschotten van bio-industrie etc.)
We zien de laatste eeuwen, door de onvoorstelbare technologische ontwikkeling, een uitputting van aardse grondstoffen.
Al wel 50 jaar geleden was er een club mensen in Rome, die ons klimaat op de kaart zetten. Onze grondstoffen zouden niet onuitputtelijk zijn. De aarde zou opwarmen en het klimaat veranderen.

Vandaar dat matigheid als één van de vruchten van Gods Geest genoemd wordt. In sommige Bijbelvertalingen staat i.p.v. matigheid het woord ‘zelfcontrole’. Het is dus iets van iedereen zelf!

We moeten wellicht gaan consuminderen i.p.v. consumeren. Verre vliegvakanties? Iedere dag vlees? Bedenk zelf maar waar je makkelijk op kunt minderen.

Overige dagopeningen

4 juli 2022 

Het lied van Mozes

1 juli 2022 

Iedereen heeft een roeping

30 juni 2022 

Windhoos Zierikzee

29 juni 2022 

Vrijmoedigheid